• [۵۲] ۲ – شیخ طوسی گفته است: محمد بن احمد بن حماد مروزی [۵۳] معروف به ابو علی محمودی گفت: امام جواد علیه السلام نامه ای به پدرم نوشت که […]
  • یکی از اصحاب حضرت جواد الائمه علیه السلام، به نام عسکر حکایت کند:روزی از روزها به محضر شریف امام محمد جواد علیه السلام وارد شدم، حضرت در ایوانی – که […]
  • سید بن طاوس نقل کرده است:محمد بن عفیر ضبی از امام جواد علیه السلام روایت کرده که فرمود: همانا در ماه رجب، شبی وجود دارد که برای مردم، از آنچه […]