• آنگاه که قضاء و قدر الهی در مورد امری محقق شود جهان تنگ می گردد.قوله فی ان نزول القضاء یوجب ضیق الفضاءاذا نزل القضاء ضاق الفضاء.—————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد […]
  • طبری آورده است:عباس بن سندی همدانی از بکر روایت کرده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض کردم: عمه ام از بادی که در بدنش نفوذ کرده، شکایت دارد، […]
  • اشارهالثقه بالله ثمن لکل غال، و سلم الی کل عال.سخن آن حضرت در فضیلت اعتماد به خدااعتماد به خدا نمودن بهائی است برای هر چیز گرانقدر و نردبانی است برای […]