• امام خردسال از آنجا که حضرت جواد نخستین امامی بود که در کودکی به منصب امامت رسید، طبعا نخستین سؤالی که در هنگام مطالعه زندگی آن حضرت به نظر می […]
  • [۵۲] ۲ – شیخ طوسی گفته است: محمد بن احمد بن حماد مروزی [۵۳] معروف به ابو علی محمودی گفت: امام جواد علیه السلام نامه ای به پدرم نوشت که […]
  • شبلنجی آورده است:یکی از نگهبانها گفته است: زنی پیش متوکل، ادعای سیادت کرد، لذا در جستجوی کسی برآمد که راست و دروغ او را آشکار سازد، امام جواد علیه السلام […]