• اشارهمن هجر المداراه قاربه المکروه، و من لم یعرف المصادر اعیته الموارد، و انما تکون الشهوات من ضعف القلب.سخن آن حضرت در مورد منشا پیروی هوای نفسهر که از بردباری […]
  • به همان منطقی که گفتیم، امام علیه السلام نهاد و فطرت مواد را به اذن الله تغییر می دهد و اعجاز و خرق عادت می کند، می تواند نظرش کیمیا […]
  • [۱۱۴] ۲ – کلینی روایت کرده است: از محمد بن فرج که گفت: امام جواد علیه السلام، در نامه ای به من نوشتند که هر گاه خدای متعال بر آفریدگان […]