• یکی از مصادیق علم امام، اطلاع آن ها بر ریگ ها و ریزش آن هاست که به منزله ی توالد و تناسل جمادات است، در «تفسیر مفتاح الجنان» و «مناقب […]
  • پیشتر دانستیم که مامون به گرد آوردن عالمان و متکلمان از فرقهها و مسلکهای مختلف، اهتمام میورزید، تا با امام رضا (علیهالسلام) مناظره کنند. به این امید که یکی از […]
  • طبرسی گفته استروایت شده که مامون، بعد از اینکه دخترش ام الفضل را به همسری امام جواد علیه السلام درآورد، در مجلسی بود که امام جواد علیه السلام ویحیی بن […]