• شیخ مفید رحمه الله در «ارشاد» از جعفر بن محمد نقل می کند که معلی بن محمد گفت: روزی با ابوجعفر علیه السلام درباره ی مرگ پدرش صحبت می کردم، […]
  • کلینی گفته است:از علی بن ریان، روایت شده که گفت:کی از شیعیان، به وسیله ابراهیم بن عقبه، در نامه ای از امام جواد علیه السلام پرسید: نماز بر سجاده حصیری […]
  • قطب راوندی از بزرگان مذهب حکایت میکند که: معتصم خلیفه عباسی وزیران را خواست و گفت: درباره حضرت [ صفحه ۵۸] جواد (ع) گواهی دروغ بنویسد که میخواست قیام کند، […]