• اشارهالحزم هو ان تنتظر فرصتک، و تعاجل ما امنک.سخن آن حضرت در بیان دوراندیشیدوراندیشی آن است که منتظر فرصتها باشی و بشتابی دربارهی چیزی که تو را ایمن میکند.برگرفته از […]
  • دارم دلی دریای خون از ظلم و عدوان بحر بصر، از درد قسمت کرده طغیان مرغ دلم را کرده صیادی نشانه میسوزم و میسازم از دست زمانه بر دام محنت، […]
  • حسین بن علی مشهور به شهید فخ نواده حضرت مجتبی علیه السلام در زمان یکی از خلفای بنی عباس به نام هادی عباسی قیام کرد. یاد و نام او سندی […]