• امام جواد (ع) از نگاه ابن ابی طلحه ابن ابی طلحه در کتاب مطالب السؤول فی المناقب آل الرسول در باره شخصیت امام جواد (ع) می نویسد: او گرچه صغیر […]
  • ناتوانی شیعیان در پوشاندن و حفظ اسرار، و اینکه برنامهی خود را فاش [ صفحه ۱۲] و مسائلشان را به صورت علنی و بیپرده مطرح ساختند، نه تنها فرصت را […]
  • بار دیگر میبینیم خلیفه به این فکر میافتد که ابوجعفر (علیهالسلام) را برای شیعیان و پیروانش به صورتی زشت – مست نامتعادل و آلوده به عطر مخصوص زنان – نمودار […]