• در «دلایل الامامه» از آن حضرت اخباری روایت کرده اند از آن جمله که: عماره بن زید گوید: حضرت امام محمد تقی علیه السلام را دیدم که دست خود را […]
  • حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: خداوند فرموده است: بخشش های خود را با منت و آزار، باطل و پوچ نسازید.محمد بن واقد رازی روایت می کند که من و […]
  • شیخ طوسی گفته است:از علی بن مهزیار اهوازی نقل شده که گفت: عبدالله بن خالد نصر مدائنی به امام جواد علیه السلام نوشت: فدایت شوم! پرسشم از شما، راجع به […]