احادیث و سخنان

حدیث امام جواد تعلیم طریق استخاره

سید بن طاووس رحمه الله به اسناد خود از امام جواد علیه السلام چنین روایت کرده است: هنگامی که مامون، دختر خود را به امام جواد علیه السلام تزویج کرد، حضرتش به مامون نوشت: هر زنی صداقی دارد که باید شوهرش از مال خودش به او بدهد و چون خداوند اموال ما را در آخرت عنایت می فرماید و به شما در دنیا مرحمت کرده [ صفحه ۳۷۰] است، من اکنون یک معانی رقیقه ای که به کار دنیا و آخرت بخورد به دختر تو به عنوان مهریه می دهم و آن «الوسائل إلی المسائل» است – که به نام مناجات امام جواد علیه السلام هم نوشته اند -. این طرق استخاره ای است که به چند قسم از خدا طلب خیر نمایند، امام می فرماید: من از پدرم، او از پدرش موسی بن جعفر تا برسد به حضرت محمد مصطفی علیهم السلام این دعا به ما رسیده و من آن را به عنوان مهریه ی دختر خلیفه قرار می دهم. جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل به من گفت: این مفاتیح گنج های دنیا و آخرت است. هر کس با خود داشته و وسیله خود سازد به مطالب و مقاصد خود می رسد و آن وسیله ای است که با آن، درهای رغبات گشوده می شود و به وسیله ی آن حاجات برآورده می شود. آن گاه این نسخه مناجات نامه و استخاره را تعلیم فرموده است که: اللهم إن خیرتک فیما استخیرک فیه تنیل الرغائب، و تجزل المواهب، و تغنم المطالب، و تطیب المکاسب، و تهدی إلی اجمل المذاهب، و تسوق إلی احمد العواقب، و تقی مخوف النوائب. اللهم إنی استخیرک فیما عزم رایی علیه، و قادنی عقلی إلیه، فسهل اللهم منه ما توعر، و یسر منه ما تعسر، و اکفنی فیه المهم، و ادفع عنی کل ملم، و اجعل رب عواقبه غنما، و خوفه سلما و بعده قربا، و جدبه خصبا. و ارسل اللهم إجابتی، و انجح فیه طلبتی، و اقض حاجتی، و اقطع عوائقها و امنع بوائقها، و اعطنی اللهم لواء الظفر بالخیره فیما استخرتک، و وفور الغنم فیما دعوتک، و عوائد الافضال فیما رجوتک، و اقرنه اللهم رب بالنجاح، و خصه بالصلاح، و ارنی اسباب الخیره فیه واضحه، و اعلام غنمها [ صفحه ۳۷۱] لائحه، و اشدد خناق تعسیرها و انعش صریع تیسرها، و بین اللهم ملتبسها، و اطلق محتبسها و مکن اسها فیه، حتی تکون خیره مقبله بالغنم، مزیله للغرم، عاجله للنفع، باقیه الصنع، إنک ولی المزید، مبتدی بالجود. [۴۱۰] .
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه نوشته آقای حسین عماد زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *