آثار, احادیث و سخنان

صحیفه امام جواد – دعا در درخواست رفتن به حج

اشاره
اللهم ارزقنی الحج الذی افترضته [۶۲] علی من استطاع الیه سبیلا، واجعل لی فیه هادیا و الیه دلیلا، و قرب لی بعد المسالک، و اعنی علی تادیه المناسک، و حرم باحرامی علی النار جسدی، و زد للسفر فی زادی و قوتی و جلدی، وارزقنی رب الوقوف بین یدیک و الافاضه الیک، واظفرنی بالنجح، واحبنی بوافر الربح. و اصدرنی رب من موقف الحج الاکبر الی مزدلفه المشعر، واجعلها زلفه الی رحمتک، و طریقا الی جنتک، و قفنی موقف المشعر الحرام و مقام وقوف [۶۳] الاحرام، و اهلنی لتادیه المناسک و نحر الهدی التوامک، بدم یثج، و اوداج یمج، و اراقه الدماء المسفوحه، و الهدایا المذبوحه، و فری اوداجها علی ما امرت، و التنفل بها کما رسمت [۶۴] . و احضرنی اللهم صلاه العید راجیا للوعد، خائفا من الوعید، حالقا شعر راسی و مقصرا، و مجتهدا فی طاعتک مشمرا، رامیا للجمار بسبع بعد سبع من الاحجار. و ادخلنی اللهم عرصه بیتک و عقوتک، و اولجنی محل امنک و کعبتک، و مساکینک [۶۵] و سوالک، و وفدک و محاویجک، و جد علی اللهم بوافر الاجر من الانکفاء و النفر، واختم لی مناسک حجی وانقضاء عجی، بقبول منک لی و رافه منک بی، یا غفور یا رحیم، یا ارحم الراحمین.
دعای آن حضرت در مناجات با خدا در درخواست رفتن به حج
خدایا! حجی که بر هر که قدرت رفتن به آن را داشته باشد واجب گردانیدهای را روزیام، نما، و در این سفر هدایتگر من بوده و راهنما به سوی آن باش، و دوری راه را برایم نزدیک گردان، و مرا بر انجام اعمال یاری فرما، و با احرامم بدنم را بر آتش حرام نما، و برای این سفر در توشه و نیرو و قدرتم افزایش عنایت کن، و پروردگارا ایستادن در پیشگاهت و آمدن به سوی خودت را روزیام نما، و مرا به موفقیت پیروز نما، و سودهای ارزشمند به من هدیه کن. پروردگارا! و از موقف حج مرا به سوی مشعر و مزدلفه حرکت ده، و آن را سبب نزدیکی به رحمتت و راهی به بهشت قرار ده، و مرا در موقف مشعر و عرفات مستقر دار، و مرا شایستهی انجام اعمال و ذبح قربانی ارزشمند قرار ده، با خونی ریزان، و رگهای بریده شده، و ریختن خونهای آن، و قربانیهای سر بریده، و بریدن رگهایشان بنابر آنچه فرمان دادهای، و دادن قربانیهای بیشتر همانگونه که توصیف کردهای. خدایا! مرا برای نماز عید حاضر گردان، در حالیکه امید به وعدههایت داشته، و از تهدیداتت نگرانم، موهای سرم را تراشیده و تقصیر کرده باشم، و در فرمانبرداریات تلاشم بسیارم را کرده باشم، و رمی جمرات را با چند بار انداختن هفت عدد سنگ انجام داده باشم. خدایا! و مرا در خانه و حرمت وارد کن، و به محل امن و کعبهات و جایگاه نیازمندان و خواستارانت، و میهمانان و حاجتمندانت داخل گردان، و خدایا در مقابل کوچ کردن و آمدنم بهرههای فراوانی را به من عطا کن، و اعمال حجم و پایان زاریام را با پذیرش از جانب تو و مهربانیات بر من پایان بخش، ای آمرزنده ای بخشنده، ای مهربانترین مهربانان.
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *