اصحاب و شاگردان

اصحاب حضرت امام جواد – محمد بن حسین بن ابیالخطاب کوفی

این مرد از جمله اصحاب امام جواد علیه السلام است که در نقد الرجال از او نامبرده و مینویسد [ ۱۸۰ ] . محمد بن حسین بن
ابیالخطاب ابوجعفر الزیات و نام ابیالخطاب زید بود که او مردی جلیل از اصحاب ماست و شخصی عظیم القدر و کثیرالروایه وثقه
است و تصانیفی خوب دارد و محمد بن حسن صفار از او روایت کرده وفاتش در سال ۲۶۲ بوده نجاشی او را کوفی نوشته و در
دوائرالمعارف [ ۱۸۱ ] هم او را کوفی مینویسد و از او است کتاب اللؤلؤ و کتاب النوادر، محمد بن علی محبوب از او بسیار روایت
کرده چنانکه در کتاب القضاء تهذیب شیخ طوسی اعلی الله مقامه و غیر آن مشهور است و دیگران هم از او نامبرده و او را توثیق و
تجلیل نمودهاند
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *