از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار شهادت امام محمد تقی ، حضرت جواد الائمه (ع) – مظهـر اسمـاء رب العالمیـن

مظهـر اسمـاء رب العالمیـن
هسـت در عالـم جواد العارفیـن

هست در حسن و ملاحت بی نظیـر
اسمـان وحـی را باشـد بشیـر

نور چشمان علی موسـی الرضـا
ای پناه خلـق و جملـه ماسـوی

کشتی دریای جـود و رحمتـی
نوح و فیض و ناخـدای قدرتـی

تاج بخـش تاجـداران ، تاجـدار
حجت بر حق ، شه گـردون مـدار

چون زمام هر دلی در دست تسـت
هستی عالم ، همـه از هسـت تسـت

خوان احسان تو بـی پایان بـود
مهر رویـت ، دارو و درمـان بـود

پرچم دین از تو جاویـدان شـده
از طفیلت ، خلقـت انسـان شـده

هر کسی شهد لقایـت نوش کـرد
حلقه امـر تو را در گـوش کـرد

غنچـه طوبای نخـل فاطمـه
زینت عـرش بـرین را قائمـه

خاطرش بهر پـدر افسـرده بـو
قلبش از جور و جفا پژمـرده بـود

چون حمایت کرده از دیـن خـدا
دین حق ، جاویـد مـاند تا جـزا

لیک ام الفضـل مکـار دغـا
کـرد زهـری را مهیـا در خفـا

زهر را در کام ان مـولا بریخـت
رشته صبـر و شکیـب از هم گسیخـت

در جوانی بوستانش شـد خـزان
اوفتـاد از پـای ، ان سـرو روان

بس که ان ملعونه ظالم بود و پسـت
باب حجـره از جفا بر شـاه بسـت

عاقبت با لعل عطشـان جان بـداد
جان ، براه دین جـد خـود نهـاد

کلک ماتم ،سر شکستـه از غمـش
یادم امـد از حسیـن و ماتمـش

در کنار اب ، تشنـه لـب شهیـد
جای اشک ، از چشم زینب خون چکیـد

شد جواد ، ار دفن با غسـل و کفـن
بود بی غسـل و کفن ، فخـر زمـن

قلب عالم شد از این ماتـم کبـاب
ز تـن عـریان و ظـل افتـاب

چون بهای قطره خونـش خداسـت
خون بگرید ما سوی بهرش ، سزاسـت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *