سیره عملی و رفتاری

طبیعت مبارزاتی امام جواد

مبارزهی سیاسی ائمه (علیهمالسلام) در پارهای مواضع و اقدامات برجسته و قوی که با جسارت و جرات فراوان از خود نشان دادهاند و دارای جنبهی مبارزاتی قوی با دستگاههای حاکمه و مراکز سیاسی و عقیدتی آنها بوده است، منحصر نبوده است. بلکه کل حیات ائمه (علیهمالسلام) دارای طبیعت مبارزاتی بوده است، به صورتی که تمام حرکات و کلمات و جهتگیریهای آن حضرات و سراپای روش زندگی آنان، حتی اکل و شرب، مشی و رکوب و رنگ لباسشان و حتی القاب آنان و نقش انگشتریهایشان، معنیدار و پر از پیام بوده است. ما در کتابی تحت عنوان: «نقش الخواتیم لدی الائمه علیهمالسلام» به برخی از معانی و پیامهایی که مقصود ائمه علیهمالسلام از نقش انگشتریهایشان بوده است اشاره کردهایم. تا اینکه به امام جواد (علیهالسلام) رسیده چنین گفتهایم: «پس از آنکه مامون با اجبار امام رضا (علیهالسلام) به قبول ولایتعهدی و بیعت گرفتن از مردم برای او و سپس تصفیهی جسمانی حضرتش با خورانیدن سم به او، توانست مسیر حوادث و امور را به نفع خود [ صفحه ۱۱۶] و در جهت تثبیت پایههای حکومت عباسی تغییر دهد. و بعد از آنکه همهی انقلابات را سرکوب نموده و تمامی صداها را خفه کرده و موانع موجود بین مامون و پدرزادگان عباسیاش برداشته شده، طبیعی بود که مامون و عباسیان و یارانشان احساس کنند که به نهایت آرزوهایشان رسیده و به ارزشمندترین آرمانهایشان که عبارت بود از محکم ساختن پایههای حکومت و سلطنتشان به طوری که دیگر هیچ نیرویی توان ایستادن در برابر جبروت و سرکشی آنان نداشته باشد، دست یافتهاند… ولی میبینیم که بعد از این همه، نقش انگشتری امام جواد (علیهالسلام) در برابر تمامی تصورات آنان قد علم میکند و تمامی مظاهر سرکشی و ستم آنان را محکوم میکند، آن نقش این جمله است: «نعم القادر الله – چه نیکو توانمندی است خدا»! این جمله پیشتر نقش یکی از انگشتریهای امیرالمومنین (علیهالسلام) بوده است.
برگرفته از کتاب نگاهی به زندگانی سیاسی امام جواد (ع)نوشته آقای علامه سید جعفر مرتضی عاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *