آرشیو فرزندان و نوادگان

 • حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […] 0

  دختر امام جواد حکیمه خاتون

  حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […]

  ادامه ...

 • از جمله سادات جلیله و خاندان اصیل که نسب ایشان به حضرت امام جواد محمد تقی علیه السلام و جناب موسی مبرقع منتهیمیشود. سلسله سادات تقوی شیرازند که در رأس […] 0

  سلسله سادات تقوی شیرازی

  از جمله سادات جلیله و خاندان اصیل که نسب ایشان به حضرت امام جواد محمد تقی علیه السلام و جناب موسی مبرقع منتهیمیشود. سلسله سادات تقوی شیرازند که در رأس […]

  ادامه ...

 • هنگام شهادت امام جواد علیه السلام در بغداد فرزند بزرگوار ایشان امام هادی علیه السلام در مدینه به سر میبرد، هارون بن فضل گوید : در روزی که امام جواد […] 0

  امام هادی و خبر شهادت پدر

  هنگام شهادت امام جواد علیه السلام در بغداد فرزند بزرگوار ایشان امام هادی علیه السلام در مدینه به سر میبرد، هارون بن فضل گوید : در روزی که امام جواد […]

  ادامه ...

 • از جمله سادات رضوی اولاد امام جواد علیه السلام و احفاد جناب موسی مبرقع این سلسله جلیلهاند که از جناب آقا سید حسن شروعشده و به امام جواد (ع) منتهی […] 0

  سادات رضوی قم از اولاد موسی مبرقع

  از جمله سادات رضوی اولاد امام جواد علیه السلام و احفاد جناب موسی مبرقع این سلسله جلیلهاند که از جناب آقا سید حسن شروعشده و به امام جواد (ع) منتهی […]

  ادامه ...

 • اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […] 0

  فرزندان امام جواد

  اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […]

  ادامه ...

 • اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […] 0

  سادات برقعی قم

  اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […]

  ادامه ...

 • سید نسابه، ضامن بن شدقم حسین مدنی در کتاب «تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیهم السلام» می نویسد: امام جواد علیه السلام چهار پسر داشت به نام های: […] 0

  فرزندان امام جواد

  سید نسابه، ضامن بن شدقم حسین مدنی در کتاب «تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیهم السلام» می نویسد: امام جواد علیه السلام چهار پسر داشت به نام های: […]

  ادامه ...

 • آنچه در کتاب های رجال همانند «رجال مامقانی»، «انساب الطالبیه»، «عمده الطالب» و غیره تفحص نمودیم شرح حالی برای ابواحمد حسین بدست نیاوردیم. احتمال داده می شود که اگر این […] 0

  فرزند امام جواد ابواحمد حسین

  آنچه در کتاب های رجال همانند «رجال مامقانی»، «انساب الطالبیه»، «عمده الطالب» و غیره تفحص نمودیم شرح حالی برای ابواحمد حسین بدست نیاوردیم. احتمال داده می شود که اگر این […]

  ادامه ...

 • همان گونه که گفتیم دومین فرزند امام جواد علیه السلام موسی مبرقع است. او دارای شمایل زیبا و صورت جمیل و جالب و جاذبی بود که هر کس را به […] 0

  شمایل و قیافه موسی مبرقع

  همان گونه که گفتیم دومین فرزند امام جواد علیه السلام موسی مبرقع است. او دارای شمایل زیبا و صورت جمیل و جالب و جاذبی بود که هر کس را به […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید رحمه الله می نویسد: امام جواد علیه السلام پس از خود، امام علی هادی علیه السلام، موسی، فاطمه و امامه را خلف خود گذاشت. یعنی دو پسر و […] 0

  زندگانی موسی مبرقع،

  شیخ مفید رحمه الله می نویسد: امام جواد علیه السلام پس از خود، امام علی هادی علیه السلام، موسی، فاطمه و امامه را خلف خود گذاشت. یعنی دو پسر و […]

  ادامه ...